System oceniania z przedmiotu - Pracownia Sieciowych Systemów peracyjnych

Aktywności ucznia podlegające ocenie:

I. Wypowiedzi ustne i kartkówki:

 • wypowiedzi ustne, sprawdzające poprawność określania zagadnień stosowanych w obsłudze komputera, systemów operacyjnych, a w szczególności systemu Windows oraz Linux,
 • kartkówki sprawdzające wiedzę teoretyczną z wykonywanego ćwiczenia, przed jego rozpoczęciem.

II. Praca z komputerem:

 • wykonywanie poleceń i zadań nauczyciela z wykorzystaniem równorzędnej sieci komputerowej oraz klient-serwer,
 • testy i ćwiczenia wykonywane przy użyciu komputera.

III. Aktywność na zajęciach:

 • wykonywanie poleceń i ćwiczeń,
 • posługiwanie się materiałami pomocniczymi,
 • znajomość pojęć i metod związanych z danym zagadnieniem.

IV. Prace pisemne:

 • zaliczenie określonej partii (serii) ćwiczeń,
 • wykonanie sprawozdania z realizacji ćwiczenia.


1. Wymagania konieczne - na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

 • znać podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień sieci klient-serwer
 • umieć rozróżnić sieciowe systemy operacyjne
 • umieć rozróżnić podstawowe protokoły sieciowe
 • umieć zainstalować wybrany serwerowy system operacyjny
 • umieć zabezpieczyć dostęp do systemu
 • umieć posługiwać się interpreterem poleceń oraz konsolą w stopniu podstawowym
 • znać podstawowe zagadnienia dotyczące usług katalogowych typu: Active Directory, eDirectory
 • znać podstawowe zagadnienia dotyczące połączeń sieciowych
 • umieć tworzyć podstawowe obiekty w usłudze katalogowej
 • umieć utworzyć własną konsolę MMC
 • znać podstawowe informacje dotyczące zarządzania dyskami
 • znać podstawowe zagadnienia dotyczące budowy i obsługi komputera
 • znać podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych
 • wykonać 90% ćwiczeń wykonywanych w danym semestrze nauki
 • posiadać uzupełniony zeszyt przedmiotowy


2. Wymagania podstawowe - na ocenę dostateczną uczeń powinien:

 • spełniać wymagania wymienione na ocenę dopuszczającą
 • umieć określić wymagania sprzętowe dla wybranego systemu operacyjnego stosowanego na serwerze
 • umieć swobodnie korzystać z interpretera poleceń oraz konsoli
 • umieć zainstalować dodatkowe role serwera w systemie Windows Server
 • umieć zainstalować podstawowe usługi sieciowe na serwerze
 • umieć zainstalować serwer plików Samba
 • znać zaawansowane zagadnienia dotyczące wybranej usługi katalogowej
 • umieć tworzyć zbiorowo obiekty w usłudze katalogowej
 • umieć tworzyć profile użytkowników
 • umieć wyjaśnić różnice między pracą w domenie, a pracą w grupie roboczej
 • umieć wykonać kopię zapasowych danych
 • mapować i udostępniać dyski sieciowe
 • umieć logować się do domeny oraz przyłączać nowe komputery do domeny
 • umieć konfigurować równorzędną sieć komputerową
 • umieć krótko omówić i rozróżniać poszczególne elementy komputera


3. Wymagania rozszerzone - na ocenę dobrą uczeń powinien:

 • spełniać wymagania wymienione na ocenę dostateczną
 • wyróżniać się samodzielnością i aktywnością na zajęciach
 • umieć odpowiednio zainstalować i skonfigurować składniki sieci
 • zarządzać serwerem za pomocą własnej konsoli MMC
 • umieć wykorzystywać narzędzie GPO
 • umieć swobodnie korzystać z zasobów i usług serwera
 • umieć tworzyć konta w domenie i odpowiednio nimi zarządzać
 • umieć odpowiednio archiwizować dane na serwerze
 • odpowiednio skonfigurować drukarkę do pracy w sieci równorzędnej oraz klient-serwer
 • umieć skonfigurować usługi sieciowe
 • umieć scharakteryzować elementy komputera
 • zlokalizować przyczyny wadliwego działania sieciowych systemów operacyjnych
 • umieć zmienić uprawnienia użytkowników i grup
 • umieć właściwie skonfigurować serwer plików Samba
 • umieć zabezpieczyć komputery przed niekontrolowanym przepływem informacji


4. Wymagania dopełniające - na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:

 • spełniać wymagania wymienione na ocenę dobrą
 • umieć bezproblemowo obsługiwać wybrane połączenia sieciowe
 • umieć biegle korzystać z zasobów i usług serwera pracującego z systemem Windows lub Linux
 • umieć sprawnie korzystać z narzędzi administracyjnych w sieci
 • umieć przywracać serwer i oraz utracone dane
 • umieć zanalizować publikacje elektroniczne dotyczące administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi
 • umieć zmodernizować serwer i przekonfigurować serwer
 • umieć wydzielić i skonfigurować sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych
 • umieć zarządzać centralnie stacjami roboczymi
 • zabezpieczyć komputery przed utratą danych
 • opanować pełny zakres wiadomości przewidzianych programem nauczania


4. Wymagania nadobowiązkowe - na ocenę celującą uczeń powinien:

 • spełniać wymagania wymienione na ocenę bardzo dobrą
 • rozwiązywać zadania i problemy wykraczające poza materiał nauczania
 • samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia
 • swobodnie zarządzać serwerem przy użyciu konsoli
 • posiadać wiedzę przekraczającą treści wymienione w programie nauczania

Sposób oceny kartkówek, testów teoretycznych i sprawdzianów praktycznych: Tematy są podzielone na dwie części:

 • Część pierwsza - obejmuje wiadomości konieczne, podstawowe i rozszerzające
 • Część druga - obejmuje wiadomości konieczne, podstawowe i rozszerzające

Procentowe wartości na poszczególne oceny: uczeń powinien:

 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie tylko od 0% do 34% zadań z części pierwszej.
 • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 35% do 49% zadań z części pierwszej.
 • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 50% do 69% zadań z części pierwszej.
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 70% do 89% zadań z części pierwszej.
 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 90% do 100% zadań z części pierwszej.
 • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który rozwiązał poprawnie od 90% do 100% zadań z części pierwszej oraz poprawnie rozwiązał zadania z części drugiej.

Zasady wystawiania oceny semestralnej:
Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych oraz wyników zaliczeń i testów