Tworzenie użytkowników i jednostek organizacyjnych w Windows Server 2012

Wprowadzenie do lekcji

1. Ogólne typy kont użytkownika.
użytkownicy lokalni - konta tworzone są na lokalnym komputerze i umożliwiają korzystanie z jego zasobów,
użytkownicy domenowi - konta są tworzone i przechowywane na kontrolerze domeny w AD i umożliwiają logowanie do domeny oraz korzystanie z zasobów komputerów tam się znajdujących.
2. Uwierzytelnianie użytkowników - dwufazowe.
interaktywne logowanie - podczas logowania na lokalnym komputerze sprawdzana jest tożsamość - nadanie lub odmowa dostępu do AD,
uwierzytelnianie sieciowe - uprawnienia użytkownika sprawdzane są przy każdej próbie skorzystania z zasobu sieciowego przez protokół kerberos.
3. Definicja jednostki organizacyjnej.
Jednostka organizacyjna (organization unit - OU) to kontener usługi katalogowej, w którym można umieszczać inne obiekty (użytkownicy, grupy, komputery, OU).

I. Tworzenie użytkowników.

Zdjecie do cwiczenia.

Aby utworzyć nowego użytkownika należy wybrać z górnego menu "Menedżera serwera" opcję "Narzędzia"--> "Użytkownicy i komputery usługi Active Directory".

Zdjecie do cwiczenia.

Rozwijamy naszą domenę i widzimy dostępne kontenery systemowe.

Zdjecie do cwiczenia.

Następnie zaznaczamy kontener "Users", w którym będziemy tworzyć użytkownika i PPM wybieramy "Nowy" i "Użytkownik".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy dane użytkownika i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy hasło i wybieramy interesujące nas ustawienia konta i naciskamy "Dalej".

Zdjecie do cwiczenia.

Informacje o tym jakie konto zostanie utworzone i naciskamy "Zakończ".

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy, że nasz obiekt został utworzony.

II. Modyfikacja kont użytkowników.

Zdjecie do cwiczenia.

W dowolnym momencie możemy zmodyfikować właściwości użytkownika. Zaznaczamy nasz obiekt i PPM naciskamy "Właściwości". Widzimy klika zakładek, wybieramy "Konto", gdzie możemy modyfikować jego ustawienia.

Zdjecie do cwiczenia.

Wybierając z powyższego okna np. opcję "Godziny logowania", możemy dowolnie ustawić je dla naszego użytkownika.

Zdjecie do cwiczenia.

Natomiast z opcji "Zaloguj do" ustalamy z jakiego komputera można się logować do domeny.

III. Tworzenie i usuwanie kont przy użyciu wiersza poleceń - polecenia dsadd i dsrm.

Zdjecie do cwiczenia.

Do tworzenia konta wykorzystamy polecenie dsadd. Składnia jest następująca:
dsadd obiekt nazwa_DN_obiektu [przełączniki]
Przykładowe przełączniki:
ln - nazwisko użytkownika
fn - imię użytkownika
upn - login
pwd - hasło
mustchpwd (yes, no) - wymuszenie zmiany hasła przy pierwszym logowaniu
disabled (yes, no) - włączenie lub wyłączenie konta
Przykład 1:
Tworzymy włączone konto użytkownika z loginem kost, z hasłem 1qazXSW@, imię Tomasz, nazwisko Kos w kontenerze Users:
dsadd user "CN=Tomasz TK. Kos,CN=Users,DC=ZSE,DC=com" -ln Kos -fn Tomasz -upn kost -pwd 1qazXSW@ -disabled no

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy w AD utworzone przez nas konto.

Zdjecie do cwiczenia.

Do usunięcia konta wykorzystamy polecenie dsrm. Składnia jest następująca:
dsrm nazwa_DN_obiektu
Do usunięcia konta można wykorzystać także polecenie net user. Składnia jest następująca:
net user użytkownik /delete

Przykład 2:
Usuwamy wcześniej utworzone przez nas konto za pomocą dsrm.
dsrm "CN=Tomasz TK. Kos,CN=Users,DC=ZSE,DC=com"

IV. Tworzenie jednostki organizacyjnej.

Zdjecie do cwiczenia.

Aby utworzyć nową jednostkę organizacyjną należy wybrać z górnego menu "Menedżera serwera" opcję "Narzędzia"--> "Użytkownicy i komputery usługi Active Directory", a następnie zaznaczamy naszą domenę lub inną jednostkę organizacyjną i PPM wybieramy "Nowy" i "Jednostka organizacyjna".

Zdjecie do cwiczenia.

Podajemy nazwę jednostki organizacyjnej (możemy zostawić opcję ochrony przed przypadkowym usunięciem) i naciskamy "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

I widzimy, że nasza jednostka organizacyjna Klasa została utworzona w naszej domenie.

V. Przenoszenie jednostek organizacyjnych i innych obiektów.

Zdjecie do cwiczenia.

Zaznaczamy przenoszony obiekt (u nas Klasa) i PPM z menu podręcznego wybieramy "Przenieś ...".

Zdjecie do cwiczenia.

Wybieramy konkretne miejsce docelowe (kontener lub OU - u nas Pracownia) i naciskamy OK.

Zdjecie do cwiczenia.

Jeśli przy tworzeniu OU zostawiliśmy opcję zabezpieczającą przed przypadkowym usunięciem to uzyskamy poniższy komunikat.

Zdjecie do cwiczenia.

Aby to zmienić trzeba włączyć "Opcje zaawansowane", które wybieramy z menu "Widok".

Zdjecie do cwiczenia.

I teraz zaznaczyć przenoszony obiekt i PPM wybrać "Właściwości", a potem zakładkę "Obiekt", odznaczyć zabezpeczenie i "Zastosuj" i "OK".

Zdjecie do cwiczenia.

Powtarzamy nasze czynności z przeniesieniem i widzimy, że teraz w j.o. Pracownia jest już nasz obiekt Klasa.

VI. Tworzenie i usuwanie jednostek organizacyjnych przy użyciu wiersza poleceń - polecenia dsadd i dsrm.

Zdjecie do cwiczenia.

Podobnie jak wcześniej przy użytkownikach, wykorzystamy do tego polecenie dsadd. Składnia jest następująca:
dsadd ou nazwa_DN_obiektu
Przykład 1:
Tworzymy jednostkę organizacyjną Informatycy w domenie ZSE.com:
dsadd ou "OU=Informatycy,DC=ZSE,DC=com"

Zdjecie do cwiczenia.

A teraz usuniemy jednostkę organizacyjną za pomocą polecenia dsrm. Składnia jest następująca:
dsrm nazwa_DN_obiektu
Przykład 2:
Usuwamy jednostkę organizacyjną Informatycy w domenie ZSE.com:
dsrm "OU=Informatycy,DC=ZSE,DC=com"

VII. Przenoszenie obiektów za pomocą wiersza poleceń - polecenie dsmove.

Zdjecie do cwiczenia.

Wykorzystamy do tego polecenie dsmove. Składnia jest następująca:
dsmove nazwa_DN_obiektu -newparent nazwa_DN_nowego_obiektu
Przykład 1:
Przeniesiemy użytkownika James JB. Bond1 z kontenera Users do j.o. Pracownia:
dsmove "CN=James JB. Bond1,CN=Users,DC=ZSE,DC=com"
-newparent "OU=Pracownia,DC=ZSE,DC=com" 

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy naszego użytkownika w j.o. Pracownia

Zdjecie do cwiczenia.

Przykład 2:
A teraz utworzymy j.o. Informatycy i przeniesiemy do niej j.o. Pracownia:
dsmove "OU=Pracownia,DC=ZSE,DC=com"
-newparent "OU=Informatycy,DC=ZSE,DC=com"

Zdjecie do cwiczenia.

Widzimy naszą j.o. Informatycy, w której znajduje się j.o. Pracownia i wcześniej przeniesiony użytkownik James JB. Bond1 oraz j.o. Klasa.

Zadanie do wykonania na lekcji

Wszystkie czynności udokumentuj zrzutami z ekranu i umieść w sprawozdaniu.

 1. Korzystając z przystawki "Użytkownicy i komputery usługi AD" utwórz:
  • włączone konto ze swoim imieniem i nazwiskiem z możliwością logowania tylko w godzinach swoich zajęć szkolnych i wygaśnięciem konta do końca 2020 roku,
  • wyłączone konto ze swoim imieniem i nazwiskiem z możliwością logowania tylko w godzinach zajęć z PSSO, z wymuszeniem zmiany hasła przy pierwszym logowaniu i wygaśnięciem konta do końca 2021 roku.
 2. Korzystając z konsoli i polecenia dsadd:
  • utwórz włączone konto ze swoim imieniem, nazwiskiem, loginem, wymuszeniem zmiany hasła i wygaśnięciem konta za 60 dni,
  • utwórz wyłączone konto ze swoim imieniem, nazwiskiem, loginem, hasłem (poprzez "niewidoczne" wpisanie go) oraz z adresem email.
 3. Korzystając z konsoli i polecnia dsrm usuń powyższe konta.
 4. Korzystając z przystawki "Użytkownicy i komputery usługi AD" utwórz:
  • dwie jednostki organizacyjne Elektronik1 i Elektronik2 w swojej domenie,
  • dwóch użytkowników i umieść ich w tych j.o. (po jednym w każdej).
 5. Korzystając z konsoli i poleceń dsadd i dsmove:
  • utworzyć w domenie ZSE dwie j.o. Informatyk1 i Informatyk2,
  • przenieść utworzonych użytkowników do tych jednostek (każdego oddzielnie),
  • utworzyć w domenie j.o. Pracownicy i przenieść do niej j.o. Informatyk1 i Informatyk2,
  • usunąć jednostki organizacyjne Elektronik1, Elektronik2 oraz Pracownicy.